Tạo mã vạch online

Bạn đang chọn kiểu Code 39

Chỉnh sửa thông số

Độ phân giải chỉ dành cho PNG and JPEG.
Help

Valid Characters

Explanation

Kết quả

(Bạn có thể Click phải chuột rồi lưu lại hình ảnh mã vạch đã tạo)

Điền vào mẫu trên để tạo mã vạch.